Ak ste staviteľom, majiteľom domu, bytu alebo pozemku, prípadne sa ešte len chystáte nehnuteľnosť kupovať, určite prídete do kontaktu s výpisom z listu vlastníctva. Pre neznalých sa môže zdať, že čítať vo výpise z listu vlastníctva je veľmi zložité. Preto vám povieme, čo taký list vlastníctva obsahuje a ako sa z neho dozviete to, čo potrebujete.

Všeobecne o listoch vlastníctva

Najprv si však ujasníme pojmy. Výpis z listu vlastníctva je možné vyžiadať si na príslušnom katastrálnom odbore podľa miesta (katastrálneho územia), kde sa pozemok nachádza. Ak napríklad potrebujete výpis z listu vlastníctva na nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese Michalovce, musíte navštíviť Katastrálny odbor Michalovce osobne, prípadne o tento výpis požiadať poštou. Poplatok za výpis je 8€ a takýto výpis je použiteľný na právne úkony. Keďže výpis z listu vlastníctva je verejnou listinou, požiadať oň môže ktokoľvek (nielen vlastník nehnuteľnosti).

Ak list vlastníctva nepotrebujete nikde použiť, teda nepotrebujete výpis z listu vlastníctva na právne úkony, bezplatne si ho môžete stiahnuť na webe katasterportal.sk. Takýto výpis má len informatívny charakter.

Časti listu vlastníctva

Najprv sa pozrieme na hlavičku listu vlastníctva. V ľavej časti nájdeme údaje o okrese, obci a katastrálnom území. V pravej časti zas dátum a čas vyhotovenia výpisu. Tento údaj je dôležitý z toho dôvodu, že výpis z listu vlastníctva, ktorý sa chystáte použiť na právne úkony, by nemal byť starší ako tri mesiace. Pod týmito údajmi je veľkým písmom uvedené číslo listu vlastníctva.

Každý list vlastníctva sa skladá z troch častí:

A – majetková podstata

B – vlastníci a iné oprávnené osoby

C – ťarchy

Rozoberieme si ich podrobnejšie.

A – majetková podstata

Majetková podstata listu vlastníctva môže byť takisto rozdelená do niekoľkých častí, a to v závislosti od toho, aké nehnuteľnosti sú na danom liste vlastníctva zapísané. Môže ísť o parcely registra „C“, registra „E“ a stavby. Pre bežného človeka sú dôležité údaje ako „parcelné číslo“, „výmera“ a „druh pozemku“. Všetky tieto informácie sa dozviete práve v časti A listu vlastníctva. Ďalej je tu údaj o umiestnení pozemku, pričom kód 1 označuje intravilán (v zastavanom území obce) a kód 2 extravilán (mimo zastavaného územia obce).

B – vlastníci a iné oprávnené osoby

V tejto časti listu vlastníctva sa dozviete všetko potrebné o vlastníkoch, ale aj iných oprávnených osobách k nehnuteľnosti (ak existujú). Môže ísť napríklad o správcu, prípadne nájomcu. To, aký právny vzťah má osoba k nehnuteľnosti, sa dozviete v riadku „Účastník právneho vzťahu“. Práve tu bude uvedené, či sa jedná o vlastníka alebo inú oprávnenú osobu. Pri vlastníkovi (ak sa jedná o známych vlastníkov), je uvedené meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a adresa.

Nasleduje spoluvlastnícky podiel. Mnoho ľudí zaujíma, ako si vyrátajú, koľko výmery im vlastne patrí, ak sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Je to jednoduché. Celkovú výmeru parcely je potrebné vynásobiť čitateľom spoluvlastníckeho podielu a vydeliť menovateľom spoluvlastníckeho podielu. Uveďme si príklad. Ak ste spoluvlastníkom parcely o výmere 5000 m2 a váš spoluvlastnícky podiel je 5/75, v skutočnosti ste vlastníkom výmery 333,33 m2 (5000/75*5).

Pod týmito údajmi o vlastníkovi nájdete „titul nadobudnutia“, teda označenie listiny, ktorou bolo nadobudnuté vlastnícke právo k nehnuteľnosti (darovacia zmluva, kúpna zmluva, dražba a pod.). Zapísané tu však môžu byť aj iné listiny, napríklad Rozhodnutie ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov), prípadne rozhodnutie o Pozemkových úpravách.

C – ťarchy

Ak sú na liste vlastníctva zapísané ťarchy, dozviete sa to práve v tejto časti. Tu sú uvedené všetky záložné práva, vecné bremená, exekúcie a podobne. Samozrejme aj s uvedením, ktorého spoluvlastníka sa týkajú (ak ich je na liste vlastníctva viacero).

V tejto časti listu vlastníctva môžu byť zapísané aj „Iné údaje“, a to napríklad číslo pozemkovoknižnej vložky (PKV), v ktorej boli nehnuteľnosti pôvodne zapísané, prípadne údaje o tom, ku ktorému vlastníkovi sa viaže správa nehnuteľností.

Rozobrali sme si len tie najdôležitejšie údaje, ktoré výpis z listu vlastníctva obsahuje. Sú to v podstate tie údaje, ktoré bežný človek potrebuje. Ak vás však zaujímajú aj ďalšie podrobnosti, neváhajte sa s otázkami obrátiť na príslušný katastrálny odbor.